Sociální oblast

Sociální oblast

Jsme zodpovědným zaměstnavatelem, který se zavázal zlepšovat etické pracovní postupy. Zákonné obchodní činnosti jsou pro nás nezbytné ve všech situacích. Chceme, aby naši zaměstnanci cítili, že dělají smysluplnou práci v dobře řízeném pracovním prostředí.

Podpora neustálého vzdělávání a spokojenosti našich zaměstnanců

Aidian Sustainability Social

Naši zaměstnanci

Základem našich operací jsou naši profesionální a věrní zaměstnancil. Naši zaměstnanci jsou naším nejdůležitějším aktivem. Jsme odhodláni chovat se ke všem zaměstnanům stejně, spravedlivě a s respektem. Chceme být vynikajícím pracovištěm a nabízet našim zaměstnancům zdravé a bezpečné pracovní prostředí.

Pocit pohody a řízení kompetencí

Chceme, aby naši zaměstnanci měli pocit, že dělají smysluplnou práci, která odpovídá jejich dovednostem v dobře řízeném pracovním prostředí. Péče o neustálý rozvoj jak pohody, tak dovedností našich zaměstnanců je pro nás důležitá. Předpokladem pro pohodu a úspěch v práci je, že každý zaměstnanec zná stanovené cíle pro svou práci, dostává zpětnou vazbu o svém výkonu a zažívá úspěch v práci.

Se změnou pracovního prostředí bude hrát stále důležitější roli neustálý rozvoj dovedností zaměstnanců. Každý zaměstnanec společnosti Aidian má stejné možnosti uspět a rozvíjet se ve své vlastní práci. Nabízíme rozmanité kariérní příležitosti a rozvoj na různých pozicích.

Lidská práva a boj proti korupci

Naším cílem je dodržovat závazky v oblasti lidských práv ve všech našich provozech. Snažíme se zajistit, aby nedocházelo k porušování lidských práv jak v našich vlastních provozech, tak v provozech našich subdodavatelů, dodavatelů a dalších spolupracujících partnerů. Jsme odhodláni dodržovat a respektovat principy a hodnoty Deseti principů UN Global Compact a principy v úmluvách ILO a totéž očekáváme od našich partnerů.

Aidian se angažuje v mezinárodním boji proti úplatkářství a korupci a účastní se UN Global Compact. Aidian se zavázal k vysoké pracovní etice a přísně zakazuje svým zaměstnancům, dodavatelům, poskytovatelům služeb, partnerům a distributorům účastnit se úplatkářství a korupce, stejně jako jakéhokoliv chování, které by mohlo vyvolat zdání nebo podezření z takovýchto nezákonných aktivit. Společnost Aidian zavedla směrnice o spravedlivé hospodářské soutěži jako Kodex etické obchodní praxe společnosti Aidian.